Gyengénlátók számára
Pécsváradi Közös Ökormányzati Hivatal

Martonfa lakossági fórumLAKOSSÁGI FÓRUM

Martonfa Község Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017 (IX.30.) rendeletére tekintettel

2017. november 22.-én, 17.00 órakor lakossági fórumot tart az alábbi témakörben:

  • Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a hozzá tartozó településképi rendelet elkészítéséről.

A lakossági fórum helye: Martonfa, Köztársaság u. 13. Kultúrház

A helyi közösség tagjai a lakossági fórumon szóban, vagy 2017. december 4-én, 16.00 óráig írásban a bori@pecsvarad.hu címen adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozásához.

 

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Martonfa Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíti a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a kézikönyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

Településképi arculati kézikönyv: „A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Településképi rendelet: A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelt célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

  • az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek
  • a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
  • helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
  • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi követelmények érvényesítési eszközei szintén a településképi rendeletben kerülnek meghatározásra az alábbi formában:

  • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
  • Településképi bejelentés
  • Településképi véleményezés
  • Településképi kötelezés

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a helyi közösséget, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy tudjuk, melyek azok az építészeti és tájképi értékek (pl.: épületet, épületrész, tornác, oszlop, eresz, nyílászáró, kerítés, korlát, kapu pajta, csűr, góré, tájkép, tér, stb.) melyekre a helyiek büszkék, és megóvásuk érdekében hajlandóak akár áldozatot is vállalni.

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát. Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében, pedig leginkább a helyi közösség (lakosok, civilszervezetek) tud segítséget nyújtani.

Martonfa, 2017. november 8.

 

Bosnyák András s.k.

     polgármester


2017-11-08 13:48


Vissza